1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Why does the zebra wear pajamas Harmonica Tab

Songwriter(s): No Information
Released:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerWhy does the zebra wear pajamas Harmonica Tab


image_pdfimage_print

Mi yodeía maduía velamah

Loveshet hazebrah pyjama

3 4 5 5 -4 4 3
Ki beboker yom rishon
3 -3 4 -4
Hazebrah kamah
5 5 -4 4 3
Pashtah et hapyjama
-4 4 5 -5 5
Lavshah min hastam
4 -4 6 4 4 4
Michnasaim vechultzah
3 4 3 4 -4 4
Ach miyad hi hirgishah
4 4 -4 -4 5 -5
Sheíein hi merutzah
4 -4 5 -4 5 -5
Miherah velavshah

Chorus
-5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
Py-jam-a pyjam ma-ma pyjam ma-ma
-4 4 -4 4 4 4
py-ja py-jam-ma-ma

Beboker yom sheni
Hazebrah kamah
Pashtah et hapyjama
Lavshah be simchah
Et bigdei hahitamlut
Ach oi davkah bah
Machalat haíatzalut
Miherah velavshah

(Chorus)

Beboker yom shlishi
Hazebrah kamah
Pashtah et hapyjama
Tarchah vetarchah

Umadedah lah sarbal
Ach hayah zeh begged
Cham umesurbal
Miherah vealvshah

(Chorus)

Beboker yom reviíi
Hazebrah kamah
Pashtah et hapyjama
Lavshah besimchad begged yam
Ach oi vavoi
Hi kiblah machalat yam
Miherah velavshah

(Chorus)
5 5 5 5 5 5 5 5
Na na na na na na na na (repeat)

Beboker yom chamishi
Hazebeah kamah
Pashtah et hapyjama
Amdah umadedah lah simlat milemala
Ach miyad uveterem
Beterem hitraglah lah
Miherah velavshah

(Chorus)

(lines 3,4,5,6 are played slowly)
Beíerev shabat
Hazebrah kamah
Ach beterem pashtah et hapyjama
Yashvah vechashvah
Im kedai leyom echad bilvad
Letroíach velilíbosh et simlat hashabat
Yashvah vechashvah vechashvah vechashvah
Vechashvah ad motzíei shabat

Umeíaz mi sheílo shoíel maduía velamah
Loveshet hazebrah pyjama


Why does the zebra wear pajamas Lyrics


Why does the zebra wear pajamas Harmonica Tab

Added by

Harmonica Tabs

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT