Harmonica_header

Key: G

Genre: Folk

Harp Type: Tremolo

Skill: Beginner

To ni vyetyer (tremolo)

iatonic players can play this by playing one number lower than
listed.

the numbers in parenthesis are slurred together.

-5 (-87) (-87) -6 (67-6) 6 -6 -5
To ni vye-tyer vye – tku klonit,
-5 (-8-7) (-8-7) -6 (67) (-66) (-56-6-7)
ni du – bra – vush – ka shu – mit.
-9 8 -8 7 8 -8 (-77) -6
To mayo serdyetshko sto – nit,
6 -8 (-77) -6 (67-6) 6 -5
kak o – sye – ni list drazhit.
(repeat last two lines)

Izvela minya krutshina,
podkalodnaya zmiya.
Dogorai, maya lutshina,
doguryu s taboi i ya.

Rastupyis, zemlya sy’raya,
dai mnye molotsu pakoi,
priyuti minya, radnaya,
f tyomnoi kyele grabavoi.

Nyet, to ni vyetyer vyetku klonit,
ni dubravushka shumit.
To mayo serdyetshko stonit,
kak osyeni list drazhit.

Lyrics