Harmonica_header

Key: B

Genre: Religious

Harp Type: Diatonic

Skill: Intermediate

Ich will Dir danken Herr

4/4 TIME (MODERATE PACE)
THE DOTS = EXTEND THAT NOTE

[V1+2]
. 4 -4 5…-5. -5 5… 5 -5
Ich will Dir dan-ken Herr,un-ter
.6. 6 -6. -6 -6 6 6..
al-len Er-den-völ–kern.
. 5 6 7.. 7 7 7 -7. 6
Ich will Dir Lob-lie-der sin-gen
.-6 -6 -6 -6 6 6… .. .
un-ter den Men–schen,
.4 -4 5. 5 -5. -5 5…
de-enn Dei-ne Gü- te reicht
.5-5 6. 6 -6. -6 -6 6 6..
so__ weit bis zu den Him-meln,
. 5 6 7… 7..7 -7
Dei-ne Treu-e so-o
.-6.. -6 -6-8 7 -7…. ..
weit die Wol-ken gehn_____
.-6 -7 7 7.. 6-6 6… 8 -8 7-8….-8…
Sei’ er-ho-ben, o-o Gott, ü-ber den Him -meln,
. 6 6 -9 -9 -9 8 -8 -8 -8 7 -6 6…. ..
Dei-ne Herr-lich-keit sei ü-ber al -ler Welt_____
.-6 -7 7 7.. 6-6 6… 8 -8 7 -8….-8…
Sei er-ho-ben, o-o Gott, ü-ber den Him – meln,

[C1]
. 6 6 -9 -9 -9 8 -8 -8 -8 7 -7 7…. …
Dei-ne Herr-lich keit sei ü-ber al-ler Welt_____

[C2]
. 6 6 -9.. 8.. -8… 8 -9 9.. 8..-8 7…
Dei-ne Herr-lich-keit,Dei-ne Herr-li-ich–keit,
.-8 8 -8 -8 -8 7 -7 -7 -7.7 -8 7…. …
Dei-ne Herr-lich-keit sei ü-ber al -ler Welt_____

Lyrics